<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=332481207255343&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Expatrio Blog

Chuyển đến nước Đức thực sự  một hành trình mới cho tất cả mọi người muốn học tập và làm việc tại một quốc gia khác. Tựa như một chương mới trong cuộc sống, rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong thời điểm này. Expatrio sẽ  đây để giúp các bạn không chỉ trong việc chuẩn bị Tài Khoản Phong Toả hay Bảo Hiểm mà còn gửi đến các bạn tất cả những lời khuyên và kinh nghiệm hữu ích về cuộc sống tại đất nước này.